Provozní podmínky

Smluvní podmínky služby AutoNano

1)    Charakteristika služby AutoNano:
1-1) Předmětem služby AutoNano je provádění aplikací ochranné nano-impregnace na vnější pohledové povrchy silničních vozidel a jiných dopravních prostředků.
1-2) Službu AutoNano provozuje společnost NANO SERVICE s.r.o., IČO 24183741 svými prostředky, nebo prostřednictvím sítě svých smluvních partnerů.
1-3) Bližší informace o službě AutoNano jsou k dispozici na webu www.autonano.cz. 

2)    Objednání služby AutoNano:
2-1) Objednání služby zákazník provádí vyplněním a odesláním online objednávkového formuláře "Mám zájem - Objednávka",  umístěného na webu služby  www.autonano.cz.
2-2) Alternativně lze službu AutoNano objednat též písemnou objednávkou, v níž jsou uvedena data v rozsahu odpovídajícím online formuláři viz.odst. 2-1.
2-3) V zápětí po odeslání online objednávky obdrží zákazník potvrzení objednávky na svoji e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.
2-4) Po obdržení objednávky kontaktuje dispečink služby AutoNano zákazníka a domluví s ním termín provedení služby a přesné místo, kde bude služba zákazníkovi provedena. Domluva o termínu a místu provedení služby AutoNano může být službou i zákazníkem potvrzena e-mailem, nebo SMS. Provedení tohoto potvrzení má pouze informační platnost a nemá vliv na závaznost objednávky.
2-5) Provedení objednávky služby AutoNano je závazné pro kategorie A,B,C. Pro kategotii D se objednávka stává závaznou po vzájemném písemném (či e-mailovém) odsouhlasení individuální
kalkulace a domluvy o konkrétních podmínkách pro provedení služby AutoNano.

3)   Provedení služby AutoNano :
3-1) Služba AutoNano je prováděna buď ve stálých provozovnách služby, resp. stálých provozovnách jejích smluvní partnerů, nebo podle přání zákazníka dle objednávky může být služba provedena v prostorách zákazníka. V případě, že služba AutoNano je na přání zákazníka provedena v prostorách zákazníka, odpovídá zákazník za splnění technických parametrů, kladených na aplikační prostory a specifikovaných v době závazného potvrzení objednávky na webu www.autonano.cz.
Při nedodržení těchto podmínek ze strany zákazníka služba neodpovídá za dosažení standardních parametrů aplikované nano-impregnace. Možné následky jednotlivých nevhodných faktorů jsou technikům AutoNano známy a v případě nutnosti budou jimi určeny.
3-2) Je-li místem provedení služby AutoNano stálá provozovna služby, nebo provozovna jejích smluvních partnerů, přistaví zákazník své vozidlo v určenou hodinu na stanovené místo k předání. Přistavený automobil bude mít čistý lak karoserie s čistotou odpovídající základnímu programu strojního mytí bez aplikace konzervačních přípravků.
3-3) O předání automobilu k provedení služby AutoNano je vyhotoven předávací/přejímací protokol, ve které je uvedena identifikace vozidla, stav ujetých kilometrů dle údaje na tachometru vozidla a závazná cena za provedení služby.
3-4) Služba AutoNano provádí manipulace s ošetřovaným vozidlem pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení služby.
3-5) Zákazník se pro převzetí ošetřeného vozidla dostaví v určeném čase, uvedeném zpravidla v přejímacím/předávacím protokolu (obvykle 24 hodin od předání vozu) a provede přejímku ošetřeného vozidla. Případné připomínky k provedení služby AutoNano jsou po vlastním předání ošetřeného vozidla zapsány do protokolu a budou řešeny přímo v dané provozovně za současného kontaktování a nahlášení dispečinku. Protokol bude předán příslušné provozovně a současně dispečinku AutoNano.

4)  Platební podmínky služby AutoNano:
4-1) Není-li předem písemně dohodnuto jinak, úhradu provedené služby AutoNano provádí zákazník při přejímce a před vlastním předáním ošetřeného vozidla před opuštěním místa provádění služby, a to v hotovosti.
4-2) Je-li tak předem písemně dohodnuto, je úhrada služby AutoNano provedena fakturací s domluvenou dobou splatnosti (obvykle do sedmi pracovních dnů).

5) Garance
5-1) V případě, že bude vinou lidské chyby při aplikaci na některé části ošetřeného laku vozu snížena funkčnost aplikované nano-impregnace oproti ostatním částem vozu a vozidlo bylo ošetřeno v kontrolovaných podmínkách dílen AutoNano, kontaktuje zákazník nejpozději do jednoho roku po převzetí ošetřeného vozu dispečink, nebo danou provozovnu. Na základě předchozí domluvy bude daná část, která prokazatelně vykazuje následek chyby při aplikaci, nově ošetřena na náklady provozovny. Tím budou vyřešena veškerá práva související s chybou a nápravou případné vady služby.

K zadaným objednávkám se vždy vztahují tyto provozní podmínky v aktuálním znění. Provozovatel je oprávněn tento dokument v případě potřeby upravit.